Vlaams minister van Energie Lydia Peeters gaat de aanvraagprocedure voor de sloop- en heropbouwkorting vergemakkelijken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De sloop- en heropbouwkorting is ingevoerd op 1 maart en geldt in principe voor vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2018 tot eind oktober 2019. Maar de aanvraagprocedure blijkt voor vele rechthebbenden onduidelijk of te streng, waardoor zij de korting dreigen mis te lopen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters wil de aanvraagtermijnen nu versoepelen: “De bedoeling van de sloop- en heropbouwkorting is om vervangbouw door energetische gebouwen te stimuleren. Als de korting haar doel voorbij schiet vanwege een te complexe procedure, is het niet meer dan logisch dat we die versoepelen.”

Met de sloop- en heropbouwkorting van 7.500 euro wil Vlaams minister van Energie Lydia Peeters vervangbouw stimuleren buiten de 13 kernsteden, waar je voor sloop en heropbouw aanspraak kan maken op 6 procent BTW. De korting kwam er op 1 maart en geldt voor sloop- én heropbouwvergunningen die zijn aangevraagd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.

Voorwaarden

Wie aanspraak wil maken, moest voldoen aan strikte voorwaarden: de twee vergunningen (of een gecombineerde sloopvergunning en omgevingsvergunning voor de heropbouw) moeten zijn aangevraagd; de aanvraag voor de sloop- en heropbouwkorting dient binnen de maand na de aanvraag van de vergunningen te gebeuren en het bewijs van sloop moet worden geleverd aan de hand van een foto voor en na of een sloopfactuur van de afbraakwerken.

Omdat de sloop- en heropbouwkorting deels retroactief werkt – voor de vergunningen aangevraagd van 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019 – gelden er verschillende termijnen en voorwaarden vóór en na 1 maart 2019. Het gevolg is dat een aantal aanvragers de applicatie op de website van het Vlaams Energieagentschap foutief hebben ingevuld of zelfs geen aanvraag hebben kunnen indienen om犀利士 dat ze niet voldeden aan de strikte termijnen. De Vlaamse ombudsman schreef hieromtrent een beleidsaanbeveling aan Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. In nauw overleg met de ombudsman heeft de minister nu een oplossing uitgewerkt.

Regularisatieperiode

De oplossing die is uitgewerkt is drieërlei: wie de normale procedure volgt en dus een gecombineerde sloop- en heropbouwvergunning heeft aangevraagd, krijgt voortaan 3 maanden in plaats van 1 maand om de sloop- en heropbouwkorting aan te vragen. Wie te laat was, krijgt tot en met 30 september respijt om zich te regulariseren via de website energiesparen.be/slooppremie.

Voor wie niet in de mogelijkheid was om een gecombineerde vergunning voor te leggen (en wie om die reden tot 31 maart 2019 uitstel had gekregen om een omgevingsvergunning voor de heropbouw aan te vragen wanneer de vergunning voor sloop werd aangevraagd voor 1 maart 2019), wordt de periode om de premie aan te vragen verlengd tot en met 30 september. Wie in deze categorie te laat zijn aanvraag had ingediend, kan rekenen op een regularisatie tot en met 30 september.

Tenslotte kan wie aan alle vereisten voldoet, maar geen aanvraag tot sloop- en heropbouwkorting heeft ingediend omwille van laattijdigheid, alsnog een mogelijkheid tot regularisatie verkrijgen tot en met 30 september 2019.

Lydia Peeters: “Met deze versoepeling willen we veel meer mensen de kans bieden om een sloop- en heropbouwkorting aan te vragen. Het gaat om een redelijke aanpassing binnen het jaar dat de
sloop- en heropbouwkorting voorzien is. Op deze manier hopen we ons doel, meer energiezuinige vervangbouw realiseren, te bereiken.”

Gezien het zomerreces voor de deur staat, en de beperkte looptijd van de korting tot en met 31 oktober, wordt de wijziging met spoed doorgevoerd. Dat is zelfs bij een regering in lopende zaken mogelijk. De webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap, bij wie de sloop- en heropbouwkorting moet worden aangevraagd, wordt zo snel mogelijk aangepast.

Voor de sloop- en heropbouwpremie zijn inmiddels 847 aanvragen binnengelopen. 116 dossiers zijn inmiddels volledig goedgekeurd. Er is een budget van 15 miljoen euro voorzien.

De procedure

Alle informatie, evenals de webtool waarmee de premie wordt aangevraagd, vindt u hier.